Okładka pierwszego wydania legnickiej "Perspectivy"Zakladka z nowosciami

Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż

Pani mgr Anna Lichota

Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk

Ks. dr hab. Andrzej Jarosiewicz

Pani dr hab. Kazimiera Jaworska

Ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski

Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak

Wyższe Seminarium Duchowne Biblioteka
ul. Jana Pawła II nr 1
tel. (076) 7244157

e-mail:


Data powstania czasopisma: 2002. Data powstania wersji internetowej: 2004. Data przyznania pierwszej ministerialnej punktacji: 2005. Data zmiany formatu z A5 na B5: 2012. Wersja pierwotna czasopisma: papierowa. Układ wewnętrzny czasopisma: (1) słowo wstępne, (2) artykuły, (3) teksty źródłowe, (4) recenzje, omówienia i sprawozdania, (5) noty o autorach, (6) spis treści.
Liczba punktów MNiSW na dzień 17 grudnia 2013 roku: 4.

Foundation date of the journal: 2002 Foundation date of the online version: 2004 Date of granting the first ministerial score: 2005 Date of the format change from A5 to B5: 2012 Original version the journal: paper. Internal layout of the journal: (1) initial word, (2) articles, (3) source texts, (4) reviews, discussions and reports, (5) notes on the authors, (6) table of contents.
Number of MSHE score on 17th December, 2013: 4.

 

Tytułem czasopisma nawiązujemy do słynnego dzieła Witelona - pierwszego
w dziejach Śląska uczonego żyjącego w Legnicy na przełomie XIII i XIV wieku.

Postać Witelona Strona tytułowa "Perspectivy" wydanej w Norymberdze

1. Reprezentacja Witelona w inicjale "Perspectivy".
2. Karta tytułowa norymberskiego wydania "Perspectivy"

 

 

 

PERSPECTIVA 1:2002 nr 1(1)
PERSPECTIVA 2:2003 nr 1(2)
PERSPECTIVA 2:2003 nr 2(3)
PERSPECTIVA 3:2004 nr 1(4)
PERSPECTIVA 3:2004 nr 2(5)
PERSPECTIVA 4:2005 nr 1(6)
PERSPECTIVA 4:2005 nr 2(7)
PERSPECTIVA 5:2006 nr 1(8)
PERSPECTIVA 5:2006 nr 2(9)
PERSPECTIVA 6:2007 nr 1(10)
PERSPECTIVA 6:2007 nr 2(11)
PERSPECTIVA 7:2008 nr 1(12)
PERSPECTIVA 7:2008 nr 2(13)
PERSPECTIVA 8:2009 nr 1(14)
PERSPECTIVA 8:2009 nr 2(15)
PERSPECTIVA 9:2010 nr 1(16)
PERSPECTIVA 9:2010 nr 2(17)
PERSPECTIVA 10:2011 nr 1(18)
PERSPECTIVA 10:2011 nr 2(19)
PERSPECTIVA 11:2012 nr 1(20)
PERSPECTIVA 11:2012 nr 2(21)
PERSPECTIVA 12:2013 nr 1(22)
PERSPECTIVA 12:2013 nr 2(23)
PERSPECTIVA 13:2014 nr 1(24)
PERSPECTIVA 13:2014 nr 2(25)
PERSPECTIVA 14:2015 nr 1(26)
PERSPECTIVA 14:2015 nr 2(27)
Za pozwoleniem
władzy kościelnej


            - Rada Naukowa - SC
            - Recenzenci - REVIEWERS
            - Informacje dla autorów
            - Procedura recenzowania
            - Formularz recenzji naukowej 


 

Ostatnia modyfikacja strony nastąpiła: 2014-09-29


Webmaster

 

E-mail: